HIERONDER STAAN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

1. DIENSTEN

1.1 EAT.PEASY streeft ernaar om maaltijden te bereiden en te leveren die minstens 72 uur van tevoren moeten worden via de website www.eatpeasy.nl

1.2 Een bestelling is klaar als u een bevestigingsmail heeft ontvangen.

1.3 EAT.PEASY is altijd vrij om een bestelling te weigeren.

1.4 U kunt uw bestelling doen tot 72 uur voor moment van leveren.

1.5 Eenmaal besteld, kunt u uw bestelling niet meer annuleren.

2. ACCOUNT

2.1 Voordat u tot aankoop overgaat, dient u zich te registreren met de volgende gegevens: uw naam, adres (eventueel een ander afleveradres), e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. U geeft toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het beheer van uw rekening en de afwikkeling en levering van uw bestellingen.

2.2 U garandeert dat de door u verstrekte informatie juist en volledig is. Eventuele wijzigingen in uw gegevens dient u EAT.PEASY hiervan tijdig op de hoogte te stellen, omdat anders de bestelling of betaling fout kan gaan.

2.3. EAT.PEASY is te allen tijde vrij om naar eigen goeddunken het aanmaken van een account te weigeren en/of de toegang tot het account te beëindigen of te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een opzegging van een account zal via e-mail worden gemeld.

2.4. Bij het aanmaken van een account ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u een bestelling kunt plaatsen en uw accountpagina kunt bekijken.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De diensten en maaltijden van EAT.PEASY worden met de grootst mogelijke zorg verzorgd en voldoen aan de voorwaarden om redelijke kwaliteitsnormen en eisen op het gebied van voedselhygiëne te stellen.

3.2 EAT.PEASY garandeert echter niet dat de dienst foutloos zal zijn, volledig zal voldoen aan de gegeven beschrijving en/of afbeelding, of het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. EAT.PEASY geeft geen garantie voor gebreken die (mede) veroorzaakt zijn door de gebruiker of een derde en/of gebreken die het gevolg zijn van externe factoren of verkeerd of oneigenlijk gebruik.

3.3 EAT.PEASY behoudt zich het recht voor om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen in de bestelde maaltijden. U wordt uiterlijk 1 dag voor de overeengekomen leverdatum op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen en dan heeft u uiteraard de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren.

3.4 Eventuele klachten die u heeft dienen onmiddellijk, of binnen een redelijke termijn na levering, onder duidelijke en volledige omschrijving van de symptomen te worden gemeld.

3.5 EAT.PEASY is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade veroorzaakt door of als gevolg van het gebruik van onze diensten of de onmogelijkheid om onze diensten te gebruiken. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid van EAT.PEASY en/of onze chauffeurs.

3.6 EAT.PEASY is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

3.7 EAT.PEASY heeft het recht om een reeds geaccepteerde bestelling ten minste 2 dagen voor de overeengekomen leverdatum per e-mail of telefonisch te annuleren, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn jegens u.

3.8 U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van onze service. (Inclusief het gebruik door degenen met wie u de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsmiddelen, allergieën en dergelijke behoren tot de sfeer van het individu, zelfs als u ze al eerder EAT.PEASY hebt geïnformeerd en EAT.PEASY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of gezondheidsschade die hieruit voortvloeit.

3.9 U vrijwaart EAT.PEASY voor alle aanspraken van u of derden die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met het gebruik van onze diensten.

4. PRIJZEN EN BETALING

4.1 De prijzen voor onze maaltijden en diensten worden via de website bekendgemaakt.

4.2 De betaling kan alleen worden uitgevoerd door Ideal op de website.

4.3 Betalingen zijn niet terugvorderbaar, behalve in bepaalde gevallen van annulering van een bestelling op de wijze zoals beschreven op de website en/of deze voorwaarden.

5. PRIVACY

5.1 EAT.PEASY verwerkt en bewaart in het kader van onze door u aangegeven diensten informatie en houdt zich aan de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of indien wij hiertoe wettelijk of door een bevoegde instantie verplicht zijn. Wij gebruiken cookies, die ons in staat stellen uw computer te herkennen. Op deze manier wordt de gebruikerservaring verbeterd omdat u uw gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

5.3 Wij bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens zo veilig als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige technische staat.

5.4 U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@eatpeasy.nl.

6. ALGEMEEN

6.1 Deze voorwaarden en de inhoud van onze diensten kunnen altijd door ons worden gewijzigd. Ook hebben wij altijd het recht om onze diensten te beëindigen.

6.2 Op deze voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om eventuele geschillen te beslechten.

6.3 In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden niet te handhaven is of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht. De voorgaande bepalingen zullen alsdan automatisch worden vervangen door een bepaling die recht doet aan het doel van de ongeldige bepaling.

6.4 In geval van overdracht van een of meer onderdelen of activa van EAT.PEASY, is EAT.PEASY gerechtigd om alle bijdragen van gebruikers en alle accounts op alle onderdelen van de website over te dragen.